Zarząd Powiatu w Wieluniu zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie

Zarząd Powiatu w Wieluniu na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100, 173, 240, 852), zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na udzielenie wsparcia realizacji w 2023 roku zadań zlecanych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

            Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).