Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

Dane kontaktowe biura.

 

Do podstawowych zadań Biura Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa należy::

1. W zakresie zarządzania kryzysowego:

1) przygotowanie rocznego planu pracy Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego zwanego dalej PZRK;

2) udział w opracowaniu regulaminu bieżących prac PZRK oraz działań w sytuacjach zagrożeń katastrofą naturalną lub awarią techniczną noszącą znamiona klęski żywiołowej;

3) obsługa administracyjno-biurowa PZRK;

4) opracowywanie i uaktualnianie planu reagowania kryzysowego;

5) opracowywanie planu ćwiczeń i ich przygotowanie;

6) prowadzenie raportów bieżących i okresowych;

7) prowadzenie kart zdarzeń, w przypadku uruchomienia grup roboczych o charakterze czasowym;

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej raportów odbudowy;

9) pełnienie dyżurów po godzinach pracy;

10) gromadzenie informacji (tworzenie baz danych) o istotnych zagrożeniach oraz środkach zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym;

11) udział w przygotowaniach kompleksowej analizy zagrożeń;

12) udział w organizacji oraz nadzór nad funkcjonowaniem Systemu Wczesnego Ostrzegania Ludności;

13) współudział w organizacji systemu łączności na potrzeby sytuacji kryzysowych;

14) działalność koordynacyjno-operacyjna w sytuacjach noszących znamiona kryzysu oraz opracowanie kompleksowej informacji;

15) stała współpraca z instytucjami realizującymi stały i doraźny monitoring;

16) przygotowanie i organizacja powiatowego magazynu przeciwpowodziowego;

17) planowanie i gromadzenie niezbędnego do prowadzenia działań sprzętu i materiałów technicznych;

18) prowadzenie ewidencji materiałowej w zakresie gospodarki sprzętem.

2. Z zakresu spraw obronnych:

1) opracowanie dla potrzeb Starostwa aktów prawnych oraz dokumentów w sprawach dotyczących obronności;

2) koordynacja realizacji zadań ustalonych przez wojewodę w zakresie spraw obronnych na szczeblu powiatu oraz opracowywanie informacji w tym zakresie;

3) prowadzenie spraw w zakresie mobilizacji uzupełnienia Sił Zbrojnych;

4) przygotowanie i utrzymywanie w aktualności planu funkcjonowania na stanowisku kierowania Szefa OC Powiatu;

5) realizacji zadań obronnych określonych w odrębnych ustawach oraz przesyłanych na bieżąco, w tym zarządzeń i wytycznych Wojewody oraz władz wyższych;

6) realizacja zadań związanych z militaryzacją w zakresie określonych przez Wojewodę;

7) przygotowanie struktur organizacyjnych do funkcjonowania w warunkach zagrożenia i wojny (Regulamin organizacyjny Starostwa na czas „W” i dokumentacji Stałego Dyżuru);

8) przygotowanie do funkcjonowania Zespołu Kierowania w warunkach zagrożenia oraz planowania i przygotowania stanowiska do funkcjonowania;

9) przygotowanie i planowanie zasad funkcjonowania gospodarki w warunkach zagrożenia.

3. Z zakresu obrony cywilnej:

1) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej powiatu;

2) opracowywanie planu obrony cywilnej powiatu i opiniowanie obrony cywilnej gmin;

3) opracowywanie i uzgadnianie planów działania;

4) organizowanie i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń obrony cywilnej;

5) organizowanie szkolenia ludności w zakresie obrony cywilnej;

6) przygotowanie i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;

7) tworzenie i przygotowywanie do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;

8) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;

9) planowanie i zapewnienie środków transportowych, warunków bytowych oraz pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej ludności;

10) planowanie i zapewnienie ochrony płodów rolnych i zwierząt gospodarskich oraz produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

11) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia na wypadek zagrożenia zniszczeniem;

12) wyznaczenie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzielenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego zagrożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania tych zakładów do niesienia tej pomocy;

13) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;

14) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;

15) integrowanie sił obrony cywilnej oraz innych służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych i społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;

16) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego dotyczących obrony cywilnej
i mających wpływ na realizację zadań obrony cywilnej;

17) inicjowanie działalności naukowo-badawczej i standaryzacyjnej dotyczącej obrony cywilnej;

18) współpraca z terenowymi organami administracji wojskowej;

19) zapewnienie warunków do odbywania zasadniczej służby w obronie cywilnej;

20) opiniowanie wniosków w sprawie tworzenia formacji obrony cywilnej, w których jest odbywana zasadnicza służba w obronie cywilnej;

21) opracowywanie informacji dotyczących realizowanych zadań;

22) współpraca z pełnomocnikami wojewodów do spraw ratownictwa medycznego i z terenowymi organami administracji wojskowej w zakresie dotyczącym realizowanych zadań;

23) kontrolowanie przygotowania formacji obrony cywilnej i ratowników do prowadzenia działań ratowniczych;

24) ustalanie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych organizacji ratowniczych funkcjonujących na ich terenie, przewidzianych do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;

25) przygotowanie i zapewnienie niezbędnych sił do doraźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.

4. Realizacja zadań w zakresie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.