Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://powiat.wielun.pl/

Starostwo Powiatowe w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatu Wieluńskiego

 Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.

 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 •  Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 •  Część z opublikowanych zdjęć i plakatów nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Ułatwienia na stronie

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową,
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
 • obsługa fokusa z poziomu przeglądarki,
 • wyróżnienie odnośników (zmiana kolorów linków),
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt do koordynatorów:

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Żądanie powinno zawierać:

 • Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 • Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowe, które mają być dostępne cyfrowo.
 • Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 • Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.
   

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny informuje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich . Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 Dostępność architektoniczna

 Siedziba Starostwa Powiatowego w Wieluniu mieści się przy Placu Kazimierza Wielkiego 2 w Wieluniu. Dane teleadresowe siedziby podmiotu dostępne są na stronie głównej. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta w parku miejskim. Otaczają go ulice: Henryka Sienkiewicza, Królewska, Krakowskie Przedmieście i Józefa Piłsudskiego. Obiekt został wybudowany prawdopodobnie w XIV w. za panowania Kazimierza Wielkiego - (jest zabytkowy i dlatego brak zgody konserwatora na wiele prac ułatwiających dostęp do budynku osobom ze szczególnymi potrzebami). Budynek nie posiada windy, brak jest również platform oraz pochylni. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne - od strony parku po schodach i tylne wejście - od strony parkingu na parterze. Budynek posiada trzy kondygnacje dostępne dla interesantów i wszystkie wejścia są po schodach. Przy tylnym wejściu do budynku od strony parkingu przy drzwiach znajduje się domofon w celu kontaktu i udzielenia kompletnej obsługi osób z niepełnosprawnościami. Pokój nr 6 do obsługi osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze - wejście od parkingu. Biurem obsługi osób z niepełnosprawnością zajmuje się Paulina Borucka, tel. 43 843 79 34, e-mail: pborucka@powiat.wielun.pl.