Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://powiat.wielun.pl/

Starostwo Powiatowe w Wieluniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

 

 

    • Data publikacji strony internetowej: 2007-01-22.

 

    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-01.

 

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

1. Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 

2. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 

3. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Wieluniu nie jest dostępna.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Rosak, drosak@powiat.wielun.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 843 79 45. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

 

Siedziba Starostwa Powiatowego w Wieluniu mieści się przy Placu Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń. Do budynku prowadzą dwa wejścia: główne - od strony parku i tylne - od strony parkingu. Przy tylnym wejściu do budynku znajduje się domofon, umożliwiający kontakt z pracownikiem Urzędu. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się w pokoju nr 6. Budynek posiada trzy kondygnacje dostępne dla interesantów. Budynek nie posiada windy, brak jest również platform oraz pochylni.