Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu "Programu współpracy (...)" na rok 2022

Dodano: 24 listopada 2021

Informacja nt. przeprowadzonych konsultacji projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

   Konsultacje dotyczyły projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

   Konsultacje przedmiotowego projektu Programu zostały przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nr XLI/297/10 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 19 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwałę Nr 709/21 Zarządu Powiatu w Wieluniu z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” oraz ogłoszenia przeprowadzenia jego konsultacji.

   Konsultacje odbyły się w terminie: 6 listopada 2021 r. – 19 listopada 2021 r.

   Konsultacje zostały przeprowadzone w formie zamieszczenia projektu na stronie internetowej Powiatu Wieluńskiego (www.powiat.wielun.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wieluniu oraz spotkania konsultacyjnego z Powiatową Radą Działalności Pożytku Publicznego w Wieluniu, które odbyło się w dniu 16.10.2021 r.

   Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego przyjęła projekt „Programu współpracy Powiatu Wieluńskiego w roku 2022 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Nie wniosła żadnych uwag.