Konkurs Ofert - "MUR ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO"

Dodano: 31 maja 2022

Konkurs Ofert -

Biuro Wojewody Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi informuje o II edycji Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania, a także upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. "MUR, ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO", którego organizatorem jest Ministerstwo Obrony Narodowej. Inicjatywa jest szansą na dofinansowanie projektów dla lokalnych społeczności, na którego realizację zadań organizator przeznaczy w sumie aż 3 000 000 zł.
Zadania publiczne realizowane w ramach konkursu muszą mieć charakter patriotyczno – edukacyjny. Zachęcamy do tworzenia murali opowiadających o Wojsku Polskim i walkach o suwerenność, od średniowiecza po współczesność. Murali upamiętniających postacie lub wydarzenia, które odnoszą się do chlubnych tradycji oręża polskiego, przypominających o lokalnych bohaterach walk o niepodległość.
Stworzony mural powinien zostać wykonany techniką zapewniającą 5-letnią trwałość i odporność na zmywanie, być nie mniejszy niż 3 metry szerokości i 3 metry wysokości. Miejsce w przestrzeni publicznej, w której się będzie znajdował, musi być godne dla upamiętnienia bohaterów i wydarzeń. Na muralu powinno być widoczne logo Ministerstwa Obrony Narodowej.
Wnioski o dofinasowanie powinny zawierać m.in. opis planowanych działań patriotyczno-edukacyjnych, takich jak np. uroczystość odsłonięcia muralu połączona z prelekcją historyczną, okolicznościową wystawą, koncertem itp.
Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Każdy z nich może złożyć wyłącznie 1 ofertę.

Wnioski należy składać do 8 czerwca 2022 r. w Biurze Podawczym Ministerstwa Obrony Narodowej mieszczącym się w Warszawie, przy Al. Niepodległości 218 (wejście od ulicy Filtrowej) lub przesłać na adres: Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa z dopiskiem na kopercie: OTWARTY KONKURS OFERT NR EW. 08/2022/WD/DEKiD pn. MUR,ALE HISTORIA WOJSKA POLSKIEGO
Więcej szczegółów na temat konkursu zostało zamieszczonych na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/mur-ale-historia-wojska-polskiego3.