Nabór do Młodzieżowej Rady Powiatu Wieluńskiego

Do dnia 31 maja 2024 roku trwa nabór w konkursie na Członka Młodzieżowej Rady Powiaty Wieluńskiego.
Aby wziąć w nim udział należy przygotować pisemną pracę na temat „Moja kandydatura – moja wizja i mój pomysł na Młodzieżową Radę Powiatu Wieluńskiego”, na max. 3 strony formatu A4 – szczegółowe wytyczne dotyczące czcionki oraz wymogów formalnych znajdują się w Regulaminie Otwartego Konkursu na Członków Młodzieżowej Rady Powiatu Wieluńskiego wraz z wymaganiami stawianymi kandydatom na Członków Młodzieżowej Rady Powiatu Wieluńskiego.

W konkursie na Członka Rady może wziąć udział każda osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) na dzień ogłoszenia konkursu ukończyła 14 lat, a nie ukończyła 21 roku życia;
2) na dzień ogłoszenia konkursu jest mieszkańcem powiatu wieluńskiego;
3) posiada zgodę rodzica/opiekuna, w przypadku niepełnoletniego kandydata;
4) nie jest skazana przez sąd prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub nie orzeczono wobec niej prawomocnie środka wychowawczego lub środka poprawczego;
5) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w tym wizerunku, oraz na upublicznienie określonych informacji zawartych w formularzu zgłoszenia do udziału w konkursie.

 

Regulamin konkursu oraz wszystkie wymagane do wypełnienia dokumenty znajdują się poniżej.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 43 843 79 16 lub drogą mailową klasickazamkotowicz@powiat.wielun.pl.

Zapraszamy !