Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1)      Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Wieluński z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wieluniu, Plac Kazimierza Wielkiego 2, 98-300 Wieluń;

2)      Kontakt z Inspektorem danych osobowych – tel. 43 8437934, email mdereniowska@powiat.wielun.pl;

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu realizacji ustawowych zadań urzędu;

a)      Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c wskazanego wyżej rozporządzenia o ochronie danych osobowych;

b)      Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1868 z późn. zm.);

c)       Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

4)      Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (j.t. Dz.U. z 2011 Nr 14 poz. 67 z późn. Zm.);

6)      Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści danych osobowych, sprostowania danych, do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Ponadto jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych, które opiera się podstawa zgody lub umowy;

7)      Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;

8)      Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała brakiem możliwości załatwienia sprawy.

 

  Wprowadza się ograniczenia w dostępie do Starostwa Powiatowego w Wieluniu od 22 marca 2021 r. do odwołania.

Więcej informacji.