Oddział Zdrowia i Spraw Społecznych

Dane kontaktowe Oddziału.

 

Do podstawowych zadań Oddziału Zdrowia i Spraw Społecznych należy:

1. W zakresie promocji ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej:

1) organizowanie komunikacji społecznej w zakresie zagadnień dotyczących ochrony zdrowia;

2) analizowanie aktualnej sytuacji prawnej i społecznej w aspektach ochrony zdrowia oraz współpraca z ekspertami i środowiskami opiniotwórczymi;

3) współpraca z zakładami opieki zdrowotnej zlokalizowanymi na terenie powiatu, głównie w zakresie realizacji programów promocji zdrowia;

4) opracowywanie i wdrażanie programów propagujących zdrowy styl życia między innymi:

a) upowszechnianie aktywnych form wypoczynku i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

b) zmierzanie do ograniczenia zapadalności na choroby cywilizacyjne,

c) zmierzanie do skuteczniejszego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony zdrowia;

5) wspomaganie, kontrola i obsługa działań promujących zachowanie prozdrowotne finansowane z budżetu powiatu;

6) kreowanie i realizowanie edukacji zdrowotnej;

7) tworzenie i aktualizacja baz danych o działalności, infrastrukturze i wyposażeniu jednostek służby zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu;

8) monitorowanie pracy SPZOZ w Wieluniu przedstawianie okresowych sprawozdań i wniosków Zarządowi i Radzie, a w tym:

a) nadzór nad realizacją statutowych zadań, dostępnością i poziomem świadczeń,

b) nadzór nad gospodarką finansową;

c) nadzór nad prawidłowością gospodarowania mieniem;

9) prowadzenie czynności związanych z powołaniem i odwołaniem dyrektora SPZOZ w Wieluniu;

10) współpraca z Radą Społeczną SPZOZ w Wieluniu;

11) przygotowywanie informacji na temat działalności aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu oraz projektów uchwał Zarządu w tej sprawie;

12) wydawanie decyzji dotyczących skierowania lub odmowy skierowania osób do zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego;

13) przygotowywanie na potrzeby organów powiatu aktów prawnych związanych z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją oraz działalnością publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dl których powiat pełni funkcję organu założycielskiego;

14) przygotowywanie projektów opinii dla Zarządu i Rady w sprawie przekształcania innych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, z których świadczeń korzystają mieszkańcy powiatu wieluńskiego;

15) wykonywanie zadań związanych z organizowaniem ratownictwa medycznego na terenie powiatu;

16) w zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych – prowadzenie spraw związanych z finansowaniem rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;

17) koordynowanie prac związanych z opracowaniem powiatowej strategii polityki społecznej, przedkładanie projektów tej strategii Zarządowi i Radzie, opracowywanie okresowych sprawozdań z realizacji tej strategii;

18) prowadzenie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem powiatowej społecznej rady ds. osób niepełnosprawnych oraz obsługa jej posiedzeń;

19) nadzorowanie w imieniu Starosty działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieluniu, Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Domu Dziecka im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Komornikach.

2. W zakresie spraw obywatelskich:

1) przygotowywanie decyzji w sprawie przyznawania pomocy na częściowe pokrycie poniesionych przez repatrianta kosztów związanych z remontem lub adaptacją lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) prowadzenie spraw związanych z aktywizacją zawodową repatriantów;

3) przyjmowanie zgłoszeń o znalezieniu rzeczy zgubionych, przechowywanie tych rzeczy oraz poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru

4) opracowanie decyzji o wydaniu zwłok szkołom wyższym;

5) powoływanie, z upoważnienia Starosty, osoby do stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w razie braku lekarza

6) przygotowywanie zezwoleń na sprowadzenie zwłok i szczątków z obcego państwa;

7) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych ;

8) prowadzenie spraw związanych z przewożeniem zwłok osób zmarłych lub zabitych
w miejscu publicznym;

9) koordynowanie działań na rzecz opracowania powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego;

10) koordynowanie działań na rzecz opracowania powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy;

11) nadzorowanie i realizowanie zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i aktywizacji rynku pracy:

a) prowadzenie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem powiatowej rady zatrudnienia i ich członków,

b) prowadzenie czynności związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy,

c) nadzorowanie w imieniu Starosty działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Wieluniu;

3. Czynności związane z wykonaniem zadania nieodpłatnej pomocy prawnej, określone w ustawie o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.