Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego składa się z przedstawicieli organizacji pozarządowych, Zarządu Powiatu i Rady Powiatu. Do zadań Powiatowej Rady Dzialalności Pożytku Publicznego należy:

  1. Opiniowanie projektów strategii rozwoju odpowiednio powiatów lub gmin;
  2. Opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o której mowa w art.4 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym programów współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  3. Wyrażanie opinii wsprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  4. Udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  5. Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych.

 

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 3 sierpnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.