Rada Powiatu

Rada Powiatu, zgodnie z art. 8 ustawy o samorządzie powiatowym, jest organem Powiatu, którego działalność jest jawna, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organu obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, którego kadencja trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów (art. 9). Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

Rada Powiatu w Wieluniu Kadencja 2024 - 2029

1. Pan Waldemar Borczyk
2. Pan Maciej Bryś - Starosta Wieluński
3. Pan Dariusz Ceglarski
4. Pan Łukasz Dybka - członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
5. Pan Krzysztof Dziuba - Wicestarosta Wieluński
6. Pan Robert Grabowski
7. Pan Michał Janik
8. Pan Sebastian Jasiński
9. Pan Jakub Jurdziński - członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
10. Pani Joanna Kałdońska - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu
11. Pan Piotr Kędzia - członek Zarządu Powiatu w Wieluniu
12. Pan Marek Kieler
13. Pani Jolanta Mitka
14. Pan Piotr Pawlak
15. Pan Damian Pęcherz
16. Pan Jarosław Rozmarynowski
17. Pan Piotr Rychlik
18. Pani Grażyna Ryczyńska - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu
19. Pan Andrzej Stępień - Przewodniczący Rady Powiatu w Wieluniu