Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji

Dane kontaktowe wydziału.

 

 

Do podstawowych zadań Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji należy:

1. Kształtowanie sieci szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Wieluński, w tym wykonywanie zadań związanych z:

1) zakładaniem i likwidacją publicznych szkół podstawowych specjalnych, szkół ponadpodstawowych, placówek oświatowo - wychowawczych, poradni psychologiczno –pedagogicznych, specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych oraz placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom uczącym się poza miejscem zamieszkania;

2) tworzeniem i rozwiązywaniem zespołów szkół, z włączeniem i wyłączeniem poszczególnych szkół z zespołów.

2. Prowadzenie ewidencji publicznych i niepublicznych szkół i placówek oświatowo – wychowawczych.

3. Realizacja zadań z zakresu nadawania uprawnień szkoły publicznej niepublicznym placówkom oświatowym.

4. Wykonywanie zadań z zakresu prowadzenia powiatowych jednostek organizacyjnych w obszarze oświaty, związanych w szczególności z:

1) zapewnianiem prawidłowych warunków działania placówek oświatowych, a w szczególności nadzór nad:

a) przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny nauki, wychowania, opieki,  pracy pracowników i uczniów;

b)  zapewnieniem warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;

c) przestrzeganiem obowiązujących przepisów dotyczących organizacji pracy placówek oświatowych;

2) wykonywaniem remontów obiektów jednostek oraz realizacją zadań inwestycyjnych;

3) zapewnianiem obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej placówek oraz nadzór w tym zakresie;

4) wyposażaniem jednostek w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych;

5) zatwierdzaniem arkuszy organizacyjnych publicznych szkół i placówek oświatowych;

6) planowaniem kierunków kształcenia i naboru do szkół prowadzonych przez Powiat; 

7) współpracą z organem sprawującym nadzór pedagogiczny i dyrektorami jednostek oświatowych w sprawach dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych;

8) przygotowywaniem dla Zarządu i Rady informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu za poprzedni rok szkolny;

9) przeprowadzaniem analizy poniesionych w danym roku budżetowym wydatków na wynagrodzenie nauczycieli, w odniesieniu do wysokości średnich wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego;

10) konsultacjami ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli w sprawach wynikających z przepisów prawa oświatowego.

5. Organizowanie opieki, wychowania i kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną, mające na celu realizację procesu kształcenia, dostosowania form i programów nauczania, zgodnych z potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz osobistymi predyspozycjami:

1) kierowanie uczniów do kształcenia specjalnego;

2) organizacja indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia uczęszczanie do szkoły;

3) organizacja indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu głębokim;

4) planowanie i realizacja zadań z zakresu wczesnego wspomagania dziecka w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Wieluniu;

5) kierowanie dzieci i młodzieży z dysfunkcjami fizycznymi, psychicznymi i intelektualnymi do placówek specjalistycznych na terenie kraju;

6) umieszczanie dzieci i młodzieży spoza terenu powiatu w placówkach kształcenia specjalnego, prowadzonych przez Powiat;

7) planowanie i realizacja przez placówki oświatowe zadań związanych z zabezpieczeniem  specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci i młodzieży szkół specjalnych, ponadpodstawowych.

6. Realizacja zadań związanych z umieszczaniem nieletnich w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, wobec których sąd rodzinny zastosował wyżej wymieniony środek wychowawczy i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii.

7. Koordynacja ze szkołami podstawowymi elektronicznego naboru uczniów do szkół ponadpodstawowych Powiatu.

8. Prowadzenie spraw kadrowych kierowników oświatowych jednostek organizacyjnych i instytucji kultury, związanych w szczególności z realizacją uprawnień
i obowiązków pracowniczych.

9. Prowadzenie spraw związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych w dziedzinie oświaty i kultury oraz tworzeniem innych stanowisk kierowniczych. 

10. Realizacja zadań z zakresu oceny pracy kierowników jednostek oświatowych i instytucji kultury.

11. Przeprowadzanie procedury postępowania egzaminacyjnego dla  nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

12. Realizacja zadań  związanych z przyznawaniem nagród dla nauczycieli i dyrektorów jednostek oświatowych za ich osiągnięcia w pracy, w tym dydaktyczno - wychowawczej.

13. Występowanie z wnioskami o przyznawanie nagród Ministra Edukacji Narodowej, Kuratora Oświaty, Medalu Komisji Edukacji Narodowej oraz orderów i odznaczeń państwowych dla nauczycieli i dyrektorów.

14. Organizacja szkoleń i doskonalenia zawodowego oświatowej kadry kierowniczej i administracyjnej oraz specjalistycznych szkoleń dla nauczycieli.

15. Opracowywanie projektu podziału środków oraz porozumienia z dyrektorami jednostek oświatowych w celu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli na poszczególny rok budżetowy.

16. Realizacja zadań związanych z gospodarowaniem środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat, w tym nauczycieli będących na emeryturze, rencie lub świadczeniu kompensacyjnym oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

17. Realizacja zadań związanych z ustanawianiem aktów prawa miejscowego dotyczących nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat.

18. Realizacja zadań z zakresu przyznawania stypendiów Powiatu oraz nagród dla uzdolnionych uczniów szkół, ponadpodstawowych i absolwentów tych szkół.

19. Współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie wsparcia stypendialnego uczniów szkół z terenu powiatu.

20. Realizacja zadań Powiatu, jako organu prowadzącego, wynikających ze zmian prawa oświatowego.

21. Prowadzenie sprawozdawczości w ramach systemu informacji oświatowej – gromadzenie, weryfikacja danych szkół i placówek oświatowych, jednostki obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, placówek spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli i przekazywanie danych oświatowemu nadzorowi merytorycznemu.

22. Rejestr szkół i placówek oświatowych, jednostek obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół, placówek spoza systemu oświaty zatrudniających nauczycieli, udzielanie, przedłużanie i cofanie upoważnień administratorom, wprowadzanie danych w ramach modernizowanego systemu informacji oświatowej.

23. Przygotowywanie i składanie wniosków do Ministra Edukacji Narodowej w sprawach zwiększenia subwencji oświatowej w ramach rezerwy oświatowej subwencji ogólnej w każdym roku kalendarzowym.

24. Koordynacja działań realizowanych przez szkoły, placówki oświatowe wychowawcze i instytucje kultury w obszarze remontowym i inwestycyjnym.

25. Przygotowywanie i realizacja zadań związanych z pozyskiwaniem środków finansowych na wspieranie zadań i rozwój działalności prowadzonej przez oświatowe i kulturalne jednostki organizacyjne ze źródeł resortowych, unijnych i pozarządowych.

26. Realizacja zadań wynikających z promocji szkół i placówek oświatowych.

27. Współorganizacja i koordynacja uroczystości powiatowych i ponadpowiatowych związanych z rocznicami, świętami narodowymi i religijnymi organizowanymi przez szkoły i placówki oświatowe.

28. Koordynacja działań placówek oświatowych podejmujących współpracę międzynarodową, w tym pomoc organizacyjna i merytoryczna.

29. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, instytucjami państwowymi i samorządowymi w zakresie wspierania realizowanych zadań w obszarze edukacji, kultury, sportu i turystyki przez jednostki organizacyjne powiatu.

30. Realizacja zadań Powiatu, jako organizatora biblioteki, związanych z funkcjonowaniem i nadzorem nad Powiatową Biblioteką Publiczną.

31. Przygotowanie i nadzór nad realizacją kalendarzy imprez edukacyjnych, kulturalnych, sportowych i turystycznych w każdym roku kalendarzowym.

32. Współdziałanie z Powiatowym Zrzeszeniem Ludowych Zespołów Sportowych i Powiatowym Szkolnym Związkiem Sportowym w zakresie realizowanych przez nie zadań.

33. Prowadzenie współzawodnictwa szkół i klubów sportowych na szczeblu powiatowym objętych strukturami Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego i Powiatowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych.

34. Współpraca z samorządami gminnymi w zakresie organizacji i współorganizacji uroczystości, imprez edukacyjnych, sportowych i kulturalnych, obchodów rocznic i świąt państwowych.

35. W zakresie objętym ustawą o sporcie prowadzenie:

1) ewidencji uczniowskich klubów sportowych i ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej;

2) nadzoru i kontroli nad działalnością stowarzyszeń kultury fizycznej, związków sportowych.

35a. Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń i fundacji

36. Koordynacja działań wynikających ze współpracy placówek oświatowych Powiatu z partnerami zagranicznymi.

37. Realizacja zadań w zakresie przewidzianym ustawą o muzeach.

38. Podejmowanie działań w zakresie przewidzianym ustawą o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami.

38a. W zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi:

1) Koordynacja współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;

2) Organizacja prac i udział w pracach komisji konkursowej ds. dotacji dla organizacji pozarządowych;

3) Opracowanie projektów rocznych programów współpracy samorządu powiatowego z organizacjami pozarządowymi;

4) Analizowanie możliwości realizacji zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;

5) Analiza potrzeb organizacji pozarządowych;

6) Wspieranie merytoryczne organizacji pozarządowych w realizacji zadań powiatu;

7) Sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań powiatu przez organizacje pozarządowe;

8) Prowadzenie przy współpracy z pracownikiem do spraw kontroli i audytu wewnętrznego, na podstawie upoważnienia Zarządu, kontroli prawidłowości wykorzystanie udzielonych dotacji na realizacje zadań powiatu przed podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i inne jednostki samorządu terytorialnego;

9) Prowadzenie monitoringu źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych i informowania organizacji pozarządowych o takich możliwościach;

10) Prowadzenie bieżącej konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczące współpracy z powiatem oraz aktów normatywnych z zakresu działalności organizacji pozarządowych;

11) Organizowanie zespołów o charakterze doradczo-inicjatywnym, złożone z przedstawicieli organizacji pozarządowych i przedstawicieli organów samorządu i administracji powiatowej;

12) Prowadzenie podstrony internetowej, poświęconej współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi;

13) Prowadzenie bazy danych o organizacjach pozarządowych;

14) Inicjowanie działań wspierających promocje i organizacje wolontariatu;

15) Inicjowanie działań wspierających technicznie, szkoleniowo, informacyjnie organizacje pozarządowe;

16) Informowanie organizacji pozarządowych o planowanych kierunkach działania i współdziałania w celu zharmonizowania kierunków;

17) Konsultowanie projektów aktów normatywnych w dziedzinach dotyczących statutowej działalności organizacji pozarządowych;

18) Organizowanie współpracy z samorządami gminnymi w zakresie tworzenia warunków współpracy z organizacjami pozarządowymi;

19) Pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych przez organizacje pozarządowe;

20) Podejmowanie działań zapewniających rozwój twórczości artystycznej oraz amatorskiego ruchu artystycznego;

21) Organizowanie we współpracy z organizacjami pozarządowymi działalności w zakresie rekreacji oraz prowadzenia spraw związanych z tworzeniem odpowiednich warunków materialno-technicznych dla jej rozwoju, w tym:

a) popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,

b) organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

c) szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,

d) tworzenie, utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.

39. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa, uchwał Rady, Zarządu oraz powierzonych przez Starostę.

 

Do zadań Samodzielnego stanowiska do spraw promocji Powiatu i informacji (stanowisko wieloosobowe) należy w szczególności:

1. W zakresie promocji powiatu:

1) opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjno – informacyjnych dotyczących Powiatu;

2) promowanie potencjału gospodarczego, kulturalnego i turystycznego powiatu w kraju i za granicą;

3) realizacja zadań wynikających ze współpracy Powiatu z partnerami zagranicznymi;

4) współpraca z organizacjami pozarządowymi;

5) podejmowanie działań wspierających rozwój przedsiębiorczości na terenie powiatu;

6) organizacja, współorganizacja i koordynacja uroczystości powiatowych i ponadpowiatowych związanych z rocznicami, świętami narodowymi i religijnymi;

7) organizacja i współorganizacja imprez artystycznych, różnorodnych kampanii oraz akcji społecznych i charytatywnych;

8) prowadzenie kroniki powiatowej.

2. W zakresie informacji publicznej i współpracy z mediami:

1) współpraca z mediami lokalnymi i regionalnymi;

2) prowadzenie i aktualizacja podmiotowej strony internetowej Starostwa;

3) prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej we współpracy z wydziałami Starostwa.

3. W zakresie realizacji bieżących zadań powiatu:

1) kompleksowa obsługa konwentu wójtów, szkoleń, zebrań i konferencji;

2) dokumentowanie fotograficzne oficjalnych wydarzeń z terenu powiatu oraz prowadzenie gabloty informacyjnej w tym zakresie;

3) przygotowywanie oficjalnych wystąpień, porozumień, zaproszeń, listów okolicznościowych oraz informacji i materiałów na potrzeby organów powiatu;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.