Wydział Finansowo - Księgowy

Dane kontaktowe wydziału.

 

Do zadań Wydziału Finansowo-Księgowego należy w szczególności:

1. Opracowanie projektu budżetu powiatu, realizacja i nadzorowanie jego zmian w trakcie roku budżetowego oraz prowadzenie analiz wykonania budżetu.

2. Nadzorowanie prawidłowości opracowania, zatwierdzania i realizacji planów finansowych jednostek budżetowych. Współpraca z powiatowymi jednostkami budżetowymi w tym zakresie.

3. Opracowanie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz jej zmian w trackie roku budżetowego.

4. Współpraca z Wydziałami Starostwa w zakresie:

1) realizacji budżetu oraz sprawozdawczości budżetowej;

2) windykacji należności budżetowych powiatu oraz Skarbu Państwa.

5. Sporządzanie sprawozdawczości w zakresie zadań własnych i zleconych, przyjmowanie i analiza okresowych sprawozdań jednostek realizujących budżet oraz opracowywanie i przekazywanie zbiorczej sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

6. Prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowej Powiatu i Starostwa, w tym wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, realizowanych przez Powiat.

7. Współdziałanie z bankami, organami podatkowymi, ZUS-em, Regionalną Izbą Obrachunkową i Wojewodą w zakresie spraw finansowych i ubezpieczeniowych.

8. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zasad prowadzenia rachunkowości, rozliczania inwentaryzacji oraz mienia nie nadającego się do dalszego użytkowania.

9. Prowadzenie rejestru zawieranych umów.

10. Opracowanie sprawozdań, informacji, prognoz oraz innych materiałów na potrzeby Rady, Zarządu, Komisji oraz innych instytucji.

 

Starostwo Powiatowe w Wieluniu będzie niedostępne dla interesantów od 3 sierpnia 2020 r. do 7 sierpnia 2020 r.


Sprawy pilne, wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie, będą załatwiane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z pracownikiem merytorycznym.

Kontakt z Urzędem zostaje ograniczony do formy listownej, elektronicznej i telefonicznej.

Dane telefoniczne do poszczególnych wydziałów dostępne TUTAJ.

Dokumenty, pisma i wnioski można również składać osobiście do wyłożonego w holu budynku pojemnika.