Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”

Dodano: 14 stycznia 2021

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór zgłoszeń „Sołectwo na plus”. Zgłoszenia mogą składać Sołtysi sołectw funkcjonujących na terenach wiejskich województwa łódzkiego.

Głównym celem naboru „Sołectwo na plus” (dalej również, jako „Sołectwo na plus”) jest wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej, wspieranie aktywności społecznej, budowanie świadomości obywatelskiej i tożsamości lokalnej oraz wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich poprzez udzielenie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów w sołectwach, wyłonionych w trybie naboru. Nabór „Sołectwo na plus” ma również na celu rozpoznanie lokalnych potrzeb poprzez zgłaszanie ich bezpośrednio przez przedstawicieli sołectw.

Zgłoszenie należy sporządzić na druku, który określa załącznik nr 1 do Regulaminu i złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać za pośrednictwem podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.

Kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i musi być podana w zaokrągleniu do pełnych złotych.

Regulamin naboru, druk zgłoszenia oraz więcej informacji na stronie: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/solectwo-na-plus