WSPARCIE Z PROGRAMÓW UNIJNYCH I Z INNYCH ŹRÓDEŁ


Mobilny Punkt Informacji Funduszy Europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanych w każdy wtorek  w godz. 9.00 - 11.30, w Starostwie Powiatowym w Wieluniu.
Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wstępne założenia wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.

Informacje dostępne są również na stronie www.rpo.lodzkie.pl, www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Metryka komunikatu

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

W dniu 5.04.2016 r. został ogłoszony konkurs na realizację działań uzupełniających populacyjny program profilaktyczny w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego w ramach Poddziałania X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty realizujące działania wspierające i uzupełniające Program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego, w tym działania zwiększające zgłaszalność na badania profilaktyczne.

Beneficjentami mogą być:

jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty, -podmioty wykonujące działalność leczniczą (wskazane w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej),  instytucje naukowe,  jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej,

 Legitymujące się doświadczeniem w świadczeniu usług stanowiących zakres projektu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Projekty mogą obejmować w szczególności następujące działania:
a) usługi zdrowotne, w tym badanie kolonoskopowe, koszt znieczulenia,
b) zapewnienie dojazdu niezbędnego do realizacji usługi zdrowotnej

c) zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba objęta wsparciem w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia,
d) działania informacyjno-edukacyjne oraz dotyczące edukacji prozdrowotnej o charakterze lokalnym polegające na zachęcaniu osób do badań profilaktycznych.

Odbiorcami wsparcia w ramach realizowanych projektów mają być mieszkańcy województwa łódzkiego w wieku aktywności zawodowej. Szczególną grupę stanowią osoby powyżej 50 roku życia, kwalifikujący się do objęcia programem profilaktycznym dotyczącym raka jelita grubego.

Alokacja jaką przewidziano na konkurs to 2,4 mln zł, z możliwością jej zwiększenia. Wnioski będzie można składać od 23 maja do 13 czerwca br., więc czasu na przygotowanie dokumentacji jest sporo. Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowano na październik br.

Szczegółowe informacje, w tym również dokumentacja konkursowa znajduje się na stronie: http://goo.gl/9ojSsm

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie Page1.jpg
   
   
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl
, w dniu:  16‑05‑2016 15:11:54
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Elżbieta Caban
email: ecaban@powiat.wielun.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
17‑05‑2016 09:09:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive