Inwestycje


Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Budowa sali sportowej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczego w Gromadzicach

Zadanie inwestycyjne realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej

Koszt całkowity zadania – 1 499 315,00 PLN

Środki Funduszu Kultury Fizycznej – 484 800,00 PLN

Powiat Wieluński – 1 014 515,00 PLN

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020,

Oś priorytetowa IX: Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia,

Działanie 9.1. Infrastruktura ratownictwa medycznego POIŚ 2014-2020.

 

Nr projektu: POIS.09.01.00-00-0019/16

Tytuł projektu: „Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Wieluniu poprzez budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych oraz zakup niezbędnego sprzętu medycznego,” dofinansowany ze środków UE zgodnie z zawarta z Ministerstwem Zdrowia nr POIS.09.01.00-00-0019/16/451/1632 z dnia 18.11.2016 r.

 

  Całkowita wartość projektu

Dofinansowanie po przetargach

85%

Wkład własny (Budżet Powiatu Wieluńskiego) po przetargach 15%
Razem 1 597 465,82 1 357 845,94 239 619,88
       
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Powiat Wieluński otrzymał

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

dofinansowanie na zadanie pn.

„Termomodernizacja budynku Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu oraz przebudowa wewnętrznej instalacji CO”

Łączna wartość otrzymanego dofinansowania w postaci dotacji i pożyczki wynosi 243.942,00 zł

Termin zakończenia realizacji zadania ustalony został na 31.10.2017 r.

  Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4529E Krzeczów-Emanuelina

w m. Niemierzyn

 

Wartość inwestycji: 5 145 821,14 PLN

 

Inwestycja realizowana w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

 

Dofinansowanie dotacją celową z budżetu państwa w wysokości 2 583 660,00 PLN.

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Przebudowa drogi powiatowej nr 4508E Wieluń-Dąbrowa-Kurów w m. Kurów od km 5+506,5 do km 6+276,5 o dł.770 m wraz z budową przyłączy wodociągowych

Wartość inwestycji: 1 564 882,99 PLN.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.
Alternatywny tekst z opisem obrazu. Alternatywny tekst z opisem obrazu.  
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.